Medezeggenschapsraad

Lienke Eenink

Mijn naam is Lienke Eenink en moeder van Willem en Olf die met veel plezier naar Wis en Wierig gaan. Omdat ik zelf werkzaam ben binnen het onderwijs als decaan Pedagogisch Werk, weet ik hoe belangrijk het is om ouders te betrekken bij je school. Dit is dan ook de voornaamste reden om me bij de MR aan te sluiten. Op dit moment ben ik voor het tweede jaar secretaris binnen de MR. Speerpunten voor mij zijn: zorg voor leerlingen die dat nodig hebben, communicatie en de organisatie van het onderwijs. Mocht je opmerkingen, vragen of ideeën hebben, spreek me dan gerust aan, op maandagmiddag en woensdagmiddag sta ik altijd op het plein.

Femke Biermans

Mijn naam is Femke Biermans en ik ben moeder van 3 kinderen, waarvan er momenteel nog 2 naar Wis en Wierig gaan. Ik ben sinds schooljaar 2023-2024 lid van de MR. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik graag mee wil praten en denken over de kwaliteit van onderwijs en plannen die de school maakt voor het onderwijs van onze kinderen. Ik werk niet in het onderwijs en hoop daarmee een ander perspectief in te brengen in de MR. Ik vind het belangrijk dat er binnen Wis en Wierig ruimte is voor iedereen, dat we een gezonde school zijn met een fijn leerklimaat.

Menda Nass

Mijn naam is Menda Nass, ik ben 39 jaar en ik ben de moeder van Noud uit groep 7 en Fenne uit groep 4. Samen met mijn partner Wouter en onze hond wonen wij in Gaanderen. Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat vanuit de ouders actief, kritisch en opbouwend wordt meegedacht met het schoolbeleid. Wis en Wierig ervaar ik als een fijne school met betrokken leerkrachten. Door samen vooruit te kijken, wil ik mijn steentje bijdragen aan deze mooie school.

Willemien Smeitink

Mijn naam is Willemien Smeitink woon met mijn gezin in Aalten en werk alweer 8 jaar op Wis en Wierig een fijne, kleine school waar iedereen elkaar kent. Mijn hart ligt bij de kleutergroep daar is geen dag hetzelfde. Ik vind het deelnemen aan de MR een waardevolle taak. Onderwijs is voortdurend in beweging. Samen met ouders van de school communiceren, de ontwikkelingen van de school volgen en om actief mee te denken, dat is de reden dat ik deelneem aan de MR. Samen zijn we Wis en Wierig

Miranda Harder

Mijn naam is Miranda Harder en woon in Zelhem. Ik woon daar samen met mijn man en onze 3 dochters. 5 jaar geleden ben ik begonnen op Wis en Wierig. Daarvoor heb ik 19 jaar in Leeuwarden gewerkt op een Jenaplanschool. Afgelopen november 2022 ben ik begonnen in de MR van Wis en Wierig. Ik heb er erg veel zin in om samen met de andere leden van de MR allerlei mooie plannen voor de school te bespreken en uit te werken.

Medezeggenschap in het onderwijs

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. Via de medezeggenschapsraad kan er invloed worden uitgeoefend op het schoolgebeuren.

Deze MR bestaat uit twee geledingen:
* drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding).
* drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (de personeelsgeleding).

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De agenda wordt van tevoren bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Iedere ouder, waarvan een kind bij ons op school staat ingeschreven, kan zich kandidaat stellen voor de MR.

Instemmingsrecht

Over zaken die voor de ouders van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld het schoolplan en het schoolreglement, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen.

Adviesrecht

Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld m.b.t. het aanstellings- en ontslagbeleid, advies over deze plannen.

Informatie- en initiatiefrecht

De MR wordt op de hoogte gehouden van lopende ontwikkelingen. De MR mag ook zelf met ideeën komen, middels gevraagd en ongevraagd advies.

Naast de MR voor onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen die onder het bestuur van de Stichting IJsselgraaf vallen.

Tot maart 2011 bestond de GMR van Stichting IJsselgraaf uit 20 leden, elke school werd vertegenwoordigd door een lid. Uit ervaring bleek dat de GMR door haar grootte en wisselende bezetting te weinig slag vaardig was. Er is gekozen voor een andere opzet van de GMR. De huidige GMR telt minder leden en richt zich uitsluitend op bovenschoolse beleidszaken. De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

De bezetting van de GMR is te vinden op de website van Stichting IJsselgraaf.

Medezeggenschapsraadvergaderingen zijn openbaar. Spreek gerust één van ons aan om te informeren wanneer de volgende vergadering gepland is.

Bestanden Medezeggenschapsraad