Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het onderwijs

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. Via de medezeggenschapsraad kan er invloed worden uitgeoefend op het schoolgebeuren.

Deze MR bestaat uit twee geledingen:
* drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding).
* drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (de personeelsgeleding).

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De agenda wordt van tevoren bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Iedere ouder, waarvan een kind bij ons op school staat ingeschreven, kan zich kandidaat stellen voor de MR.

Instemmingsrecht

Over zaken die voor de ouders van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld het schoolplan en het schoolreglement, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen.

Adviesrecht

Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld m.b.t. het aanstellings- en ontslagbeleid, advies over deze plannen.

Informatie- en initiatiefrecht

De MR wordt op de hoogte gehouden van lopende ontwikkelingen. De MR mag ook zelf met ideeën komen, middels gevraagd en ongevraagd advies.

De MR bestaat dit schooljaar uit:

Oudergeleding:

Christianne van den Hoogen, voorzitter
Paul Kloos, penningmeester
Corien Smeltink

Teamgeleding

Karin Stolwijk, secretaris (roulerend met Kim)
Kim Roes, secretaris (roulerend met Karin).
Marleen Stemerdink

Naast de MR voor onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen die onder het bestuur van de Stichting IJsselgraaf vallen.

Tot maart 2011 bestond de GMR van Stichting IJsselgraaf uit 20 leden, elke school werd vertegenwoordigd door een lid. Uit ervaring bleek dat de GMR door haar grootte en wisselende bezetting te weinig slag vaardig was. Er is gekozen voor een andere opzet van de GMR. De huidige GMR telt minder leden en richt zich uitsluitend op bovenschoolse beleidszaken. De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

De bezetting van de GMR is te vinden op de website van Stichting IJsselgraaf.

Medezeggenschapsraadvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij de te wonen.

Bestanden Medezeggenschapsraad