Even bijpraten

Het schoolklimaat op Wis en Wierig

parapluplaatje3De tweeledige naam Wis en Wierig geeft al aan waar de school voor staat. Wis voor de kennis, Wierig voor de speelsheid. We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is voor de kinderen. Ze moeten zich er op hun gemak voelen en er graag naar toe gaan. Als wij het over leren hebben bedoelen wij leren met je hoofd, je hart en je handen zowel alleen als met anderen samen. Binnen het traditionele onderwijs bepaalt vaak de leerkracht wat de kinderen leren, hoe ze het leren en wanneer ze het moeten leren. De rol van de leerlingen is er minimaal en zeer leerkrachtafhankelijk. Wij willen de kinderen léren leren. Dat wil zeggen dat kinderen actief een rol spelen in wat ze kunnen en willen leren. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen. We willen kinderen laten ervaren dat er meestal meerdere manieren zijn om tot oplossingen te komen en ook dat je zoekend, samen met andere kinderen, zelfstandig iets kunt afronden. Dat geeft een goed gevoel!

Leefwereld

plaatjepopDe school is een leefwereld waarin het kind centraal en staat. Het kind leeft en werkt samen met medeleerlingen leerkrachten, die ieder hun eigen “persoontje” met zich meebrengen. De school is een plek, waar een kind moet kunnen opgroeien in een sfeer van geborgenheid. De contacten met leeftijdgenoten en volwassenen zijn een afspiegeling van de maatschappij. Door contacten met oudere en jongere kinderen heeft het kind de gelegenheid te leren aan en van een ander. De leerkracht is de begeleider van het kind, dat in sommige situaties als mondig persoon op basis van “gelijkwaardigheid” benaderd wordt en in andere situaties om hulp vraagt of nodig heeft bij zijn ontwikkeling. Het omgaan met volwassenen betekent voor het kind ook het leren van en het zich houden aan gedragsregels, die samen afgesproken zijn. De houding van onze leerkrachten is daarbij niet autoritair maar democratisch.

Op Wis en Wierig betekent dit:

  • het bij de voornaam noemen leerkrachten; Wij vinden de toon waarop iets gezegd wordt belangrijker dan de vorm.
  • de kinderen veiligheid en geborgenheid bieden.
  • gevoel hebben voor stemmingen van het kind en daar, indien nodig, extra aandacht aan besteden.
  • proberen te voorkomen, dat kinderen regelmatig ervaren bepaalde zaken niet te kunnen.
  • het belonen van gewenst gedrag en het bespreken van niet gewenst gedrag.
  • het lokaal en de overige ruimtes gezellig in te richten, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en de leefwereld van het kind.
  • de lokalen duidelijk en overzichtelijk inrichten.
  • Een gezonde dosis humor.
  • afspraken over de gang van zaken binnen de groep en de school worden voor zo ver mogelijk in overleg tussen leerkracht en leerling gemaakt.
  • het werken met duidelijke gedragsregels. Deze regels hangen door de hele school, hebben een positieve inslag en zijn met de kinderen van alle groepen besproken. De ouders kennen ze ook.

parapluplaatje1De inhoud van het onderwijs op Wis en Wierig wordt bepaald door de uitgangspunten en algemene doelstellingen van de Wet Primair Onderwijs. Bij de ontwikkeling van vaardigheden wordt uitgegaan van de ontwikkeling van het kind. Dat betekent ook, dat als de stof te moeilijk of te eenvoudig is, of als het gedrag om correcties vraagt, wij proberen “zorg op maat” aan te bieden.De school probeert de ontwikkeling van het kind zo “uit te lokken”, door materiaal te gebruiken, dat de mogelijkheid tot differentiatie in zich heeft en dat het kind in zijn eigen tempo kan doorlopen. De leerkracht geeft instructie aan een groep kinderen, die even ver is of waarvan de leerkracht vindt dat zij, in verband met de leerstof planning, bepaalde instructie nodig heeft.

parapluplaatje2Het individueel en groepsgewijs verwerken van de leerstof komt in verschillende vormen voor. Dit hangt af van de leerstof. We gaan het komend schooljaar door om het zelfstandig werken verder uit te diepen. We zijn al bezig met weekwerkjes, dagtaken en weektaken. Een belangrijk aspect dat hier mee samenhangt is de wijze waarop wij de kinderen begeleiden met betrekking tot hun gevoelens, veiligheid, sfeer en de omgang met anderen. Wij noemen dat sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij blijven u op de hoogte houden.