Techniekonderwijs

Techniek op Wis en Wierig

Wis en Wierig staat voor werken met je hoofd, je hart en je handen. Wij willen via ons techniekonderwijs de onderzoekende houding naar en de belangstelling van kinderen voor techniek stimuleren en ontwikkelen. Wis en Wierig maakt als basisschool onderdeel uit van een maatschappij die volop in beweging is. Nederland wordt steeds meer een kennissamenleving waarin hoogwaardige kennis en technologie belangrijk zijn.

Wij willen via ons techniekonderwijs de onderzoekende houding naar en de belangstelling van kinderen voor techniek stimuleren en ontwikkelen.
Sinds een aantal jaren zijn wij op Wis en Wierig actief bezig met het ontwikkelen van een leerlijn techniek die aansluit bij en zoveel mogelijk geïntegreerd is in de andere vakgebieden. We willen techniek een structurele plek binnen ons onderwijs geven.
Sinds 2005 nemen wij deel aan het project ‘Verbreding Techniek in het Basisonderwijs’ (VTB). Het uitgangspunt daarbij is dat scholen de ruimte krijgen om vanuit hun eigen visie te werken aan vernieuwing in het onderwijs. Centraal staat de gedachte dat scholen van elkaar kunnen leren. VTB biedt de scholen de mogelijkheid hiertoe en geeft ondersteuning bij onderwijsinnovatie. Hiervoor komt men op regionaal niveau regelmatig bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen en verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld regionale technieklokalen.

Aan de deelname aan het VTB traject is een subsidie verbonden die ons in staat stelt materialen aan te schaffen die wij gebruiken voor ons techniekonderwijs. Van dit geld hebben wij bij voorbeeld de Techniektorens aangeschaft die sinds het schooljaar 2007-2008 worden ingezet op Wis en Wierig. Ook heeft iedere groep een budget gekregen om te besteden aan techniekmaterialen voor in de groepen (K’nex, (technisch) Lego, Meccano, een zonnestelsel, een sterrenkaart, een weerstation, Kapla, handmicroscopen zijn inmiddels aangeschaft).

Door het werken met de Techniektorens kunnen wij een doorlopende leerlijn waarborgen van groep 1 tot en met groep 8. De Techniektorens bevatten voor elk leerjaar 10 techniekdozen over zeer uiteenlopende onderwerpen die allemaal met techniek te maken hebben. Door de leerjaren heen is er een logische opbouw in diversiteit en moeilijkheidsgraad. Bij het inzetten van de techniekdozen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij onderwerpen die aan bod komen in de andere vakgebieden (zaakvakken, rekenen). In de onderbouwgroepen sluiten onze technieklessen aan bij actuele thema’s.
Buiten deze trajecten gaan de leerlingen van Wis en Wierig al jaren op werkbezoek in allerlei bedrijven: de boerderij, de metaalfabriek, de waterzuivering en nog veel meer. De leerlingen van groep 8 volgen een viertal workshops in het technieklokaal. Deze workshops worden op school voorbereid en na afloop geëvalueerd.

Aan het eind van de basisschool hopen wij bereikt te hebben dat de kinderen een onderzoekende houding ontwikkeld hebben en er een brede belangstelling voor techniek is ontstaan.

© 2017 Copyright - Wis en Wierig | Een website van REBOMEDIA